Öğretmenler İçin

“Sen de yaz” uygulaması, öğrencilerinizin dili kullanma becerilerini geliştirecekleri ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri harika bir eğitim uygulamasıdır. ‘Sen de yaz’ uygulamasını sınıf içerisinde kullanırken ikili veya üçlü gruplar oluşturabilir, öğrencilerinizin iş birliği yapmasını destekleyebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce gibi dil becerisi ile ilgili derslerde öğrenciler tarafından bir ürün ortaya çıkarılması, kazanımlarda yer alan üst düzey becerilerin de öğrenilmesini sağlar. ‘Sen de yaz` uygulaması sayesinde öğrencileriniz dijital okuryazarlık seviyelerini geliştirebilir, kağıt yerine teknolojinin imkanlarını kullanarak ürün oluşturabilir ve bu ürünü arkadaşlarıyla paylaşabilir.

Öğrencilerin günlük yaşantılarında sık sık dijital araçlarla etkileşim halinde olmaları ders ortamında da eğitim teknolojilerinin öğrenciler için ilgi çekici olmasını sağlamaktadır.

Eğitim teknolojileri öğrencilerin dijital becerilerini geliştirirken aynı zamanda yaratıcılık, eleştirel düşünme, üretkenlik, sorumluluk alma, iletişim gibi 21. yy becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunur.

İşte bu yüzden, eğitimin hemen her düzeyinde çeşitli kazanımları karşılayan yeni dijital eğitim aracı “Sen de yaz”ı sizlere sunuyoruz!

SEN DE YAZ farklı eğitim kademelerinde nasıl kullanılır?

Anaokulu

Özellikle okul öncesi yaş grubu için tercih edilen sessiz kitaplar, öğretmenlere ve ebeveynlere çocuklarla iletişim kurmaları için yeni bir köprü oluşturuyor.

“Sen de yaz”ın web sayfasında bulunan kitap şablonlarını, okul öncesi çocuklar için sessiz kitap olarak kullanabilirsiniz. Bu kitapları akıllı tahtaya yansıtarak sınıf içerisinde bir tartışma ve yaratıcı düşünme ortamı oluşturabilir ya da kitap şablonlarında yer alan olayları öğrencilerinizle birlikte drama yöntemi ile sınıf içerisinde canlandırabilirsiniz.

“Sen de yaz” aile katılımlı etkinliklerde de kullanılabilir. Öğrenciler ebeveynleri ile birlikte yazdıkları hikâyeyi sınıfta paylaşabilirler.

İlkokul-Ortaokul

“Sen de yaz” Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş kazanımlardan, ilkokul düzeyinde 42, ortaokul düzeyinde ise 38 kazanımı karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. ‘Sen de yaz’ ı ilkokullarda Türkçe derslerinde ve şablonların içeriğinde yer alan çevre, dostluk vb. temalarını göz önünde bulundurarak Hayat Bilgisi derslerinde kullanabilirsiniz. Bu yönü ile ‘Sen de yaz’ ı kullanarak disiplinlerarası hikayeler oluşturmak mümkündür.

Öğrencileriniz web sitemizde bulunan şablonlar üzerine hikâye yazarken aynı zamanda;

 • - Dinleme/izleme, konus¸ma, okuma ve yazma,
 • - Türkçeyi, konus¸ma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, dogˆru ve özenli kullanma,
 • - Okudugˆu, dinledigˆi/izledigˆinden hareketle, söz varlıgˆını zenginles¸tirerek dil zevki ve bilincine ulas¸ma; duygu, düs¸ünce ve hayal dünyasını gelis¸tirme,
 • - Duygu ve düs¸ünceleri ile bir konudaki görüs¸lerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlas¸ılır biçimde ifade etme,
 • - Bilgiyi aras¸tırma, kes¸fetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma,
 • - Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye eris¸me, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme,
gibi becerilerini geliştirmiş olacaklardır.

Liseler

“Sen de yaz” uygulamasını lise düzeyinde öğrencilerin;

 • - Edebiyat derslerinde öykü yazma,
 • - Yabancı dil derslerinde gramer ve kelime bilgilerini kullanarak bir ürün ortaya çıkarma,
becerilerinin geliştirilmesi için kullanabilirsiniz.

Üniversiteler

Üniversitelerde “Sen de yaz”ı eğitim fakültelerinin

 • - Okul Öncesi Öğretmenliği,
 • - Sınıf Öğretmenliği,
 • - Türkçe Öğretmenliği,
 • - Edebiyat Öğretmenliği,
bölümlerinde okuyan öğrencilerin teknoloji tabanlı ders planı oluşturma becerilerini desteklemek için kullanabilirsiniz.